Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra TRINE DUEHOLM.

Alle ydelser, kurser, produkter, illustrationer, foredrag, workshops og 1:1 mentoring udgår fra TRINE DUEHOLM, CVR nr. 30412370 , c/o Trine Dueholm, Fuglesangs Allé 60, 8210 Aarhus V. Mail krea@trinedueholm.dk

Fortrolighed:

TRINE DUEHOLM behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme TRINE DUEHOLM i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. TRINE DUEHOLM deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan TRINE DUEHOLM videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for TRINE DUEHOLM. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for TRINE DUEHOLM, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK).

Virksomheden TRINE DUEHOLM er Enkeltmandsvirksomhed og momsregistreret.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring, illustrationer samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Illustrationer betales iflg. aftale. Ofte et beløb når skitser afleveres og så et beløb når det færdige arbejde afleveres.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af TRINE DUEHOLM, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af TRINE DUEHOLM, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatningscoaching, hvis du bliver forhindret i at deltage, fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

Betingelser ved foredrag, møder m.m.

Kørsel afregnes efter statens højeste kørselstakster

Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne.

Materialer (slides m.m.) til deltagerne må gøres tilgængeligt af arrangøren on-line, men skal fjernes maximalt 7 dage efter arrangementets afholdelse.

En aftale mellem arrangør og engagerede (TRINE DUEHOLM) er endeligt bindende, når engagerede via Email har konfirmeret aftalen.

Ved enkeltdagsarrangementer fremsendes faktura via Email umiddelbart efter arrangementets afvikling. Ved længerevarende arrangementer fremsendes faktura via Email umiddelbart efter første arrangements afvikling. Betalingsfrist er i alle tilfælde 8 dage.

Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest. I tilfælde af aflysning fra engageredes side bortfalder krav om honorar.

Hvis arrangøren/kunden afbestiller 30 dage (eller mindre) før arrangementer af en dags varighed betales 50% af honoraret (eksklusive moms). Hvis kursusforløb af flere dages varighed afbestilles 60 dage (eller mindre) før arrangementets første dag betales 50% af honoraret (eksklusiv moms). Aftale om et erstatningsarrangement kan her ud over aftales, men vedrører ikke denne kontrakt.

Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

I tilfælde af forsinkelser som resultat af pludseligt opståede, ekstreme vejr- og/eller trafikforhold, vælger arrangøren en af de to nedenstående modeller for gennemførsel:

A. Arrangementet gennemføres ind til det aftalte sluttidspunkt. I så tilfælde betales 75% af det aftalte honorar (eksklusive moms).

B. Arrangementet gennemføres i sit fulde timetal og sluttidspunktet rykkes. Dette kan kun ske med godkendelse fra engageredes side. I så tilfælde betales det fulde honorar.

I tilfælde af pludseligt opståede vejr- og/eller trafikforhold der forhindrer den engagerede i at komme frem til det aftalte arrangement, betaler arrangøren eventuelle transportudgifter (statens højeste kilometertakst), herunder også broafgift.

Rettigheder:

TRINE DUEHOLM har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af TRINE DUEHOLMs ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale i coaching/mentorforløb må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Materiale, der er fremstillet med kommercielt brug for øje, må naturligvis bruges til dette. TRINE DUEHOLM har ifølge dansk lovgivning faderskabsret og dermed ret til at blive krediteret. TRINE DUEHOLM må desuden bruge uddrag af materialet i egen markedsføring.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Trine Dueholm og virksomheden TRINE DUEHOLM måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% af det indbetalte kursusgebyr. TRINE DUEHOLM skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Trine Dueholm har handlet simpelt uagtsomt.

Ændring af forretningsbetingelser;

Trine Dueholm har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

© 2019  TRINE DUEHOLM v/Trine Dueholm. Alle rettigheder forbeholdes.
TRINE DUEHOLM, Fuglesangs Allé 60, 8210 Aarhus V. CVR. Nr. 30412370